علل موضعگیری اشاعره و متعزله با برخی مباحث فلسفی
59 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : محمد احمد پور