تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1380 
فلسفه 
تربیت مدرس تهران 
 
دکترا 
1386 
فلسفه 
علوم و تحقیقات ازاد 
 
فوق لیسانس 
1388 
عرفان 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
18.00 
فوق لیسانس 
1377 
فلسفه 
دانشگاه تهران (پردیس قم) 
16.00 
خارج