سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دایره المعارف علوم عقلی اسلامی 
محقق 
1378/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دایره المعارف مفاهیم دینی 
محقق 
1385/01/01 
1386/07/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه علمیه کرمانیها 
معاون پژوهشی 
1388/09/01 
1391/06/01 
علمی اجرایی 
همکاری 
دائرة‌ المعارف علوم عقلی اسلامی 
کارشناس مسئول واحد پرونده علمی عرفان نظری اسلامی 
1388/04/01 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
همکاری 
کانون فرهنگی مساجد کرمان 
مدیر مسئول کانون فرهنگی طاها 
1391/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
فلسفه؛عرفان؛ منطق جدید 
تدریس 
دانشگاه پیام نور قم 
مدرس 
1385/07/01 
1387/07/01 
منطق، فلسفه 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
زبان تخصصی، فلسفه، و اندیشه 
تدریس 
دانشگاه آزاد کرج 
مدرس 
1382/07/01 
1384/03/31 
فلسفه، منطق و اندیشه 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهد (طرح ولایت) 
مدرس 
 
 
خدا شناسی فلسفی 
تدریس 
دانشگاه شهید باهنر کرمان 
مدرس 
1390/06/01 
1390/06/10 
علم و دین 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
عرفان نظری و تاریخ فلسفه اسلام 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره (شعبه کرمان) 
مدرس 
 
 
فلسفه مقدماتی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (طرح ضیافت اندیشه) 
مدرس 
 
 
معرفت شناسی 
تدریس 
دانشگاه شهر کرد (طرح ولایت) 
مدرس 
 
 
خدا شناسی فلسفی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
شناخت اندیشه های عرفانی امام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1391/11/05 
ادامه دارد 
عرفان نظری 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1392/07/01 
1392/10/30 
منطق قدیم 
تدریس 
دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان 
مدرس 
1393/04/27 
1393/05/03 
معرفت شناسی 
تدریس 
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 
مدرس 
1393/05/11 
1393/05/14 
معرفت شناسی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
مدرس 
1393/05/18 
1393/05/21 
معرفت شناسی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی سیرجان 
مدرس 
1393/06/08 
1393/06/11 
معرفت شناسی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره (شعبه کرمان) 
مدرس 
1393/04/01 
ادامه دارد 
معرفت شناسی, هستی شناسی و ... 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدرس 
1393/07/01 
 
وجود شناسی عرفانی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
مدرس 
1393/07/01 
 
خدا شناسی عرفانی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1391/02/01 
ادامه دارد 
عرفان نظری و تاریخ فلسفه اسلام